[191] Lojban

Title Text:zo’o ta jitfa .i .e’o xu do pendo mi Origin:https://xkcd.com/191/ zo’o ta jitfa .i .e’o xu do pendo mi https://xkcd.tw/191 https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/191:_Lojban Lojban是一种构造语言,设计为逻辑,明确,文化中立 – 类似于更为人熟知的人工语言世界语。作者最初设计它作为一个实验,但有些人已经把它拿起并试图学习它。然而,任何真正愿意学习Lojban的人都是Black Hat宁愿避免的人。或者,只有说Lojban的人才能从这种语言的逻辑中受益,而Lojban在普通人口中… Read more

Categories: